På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

01 Sep 2016

Et vigtigt efterår for danske biotekvirksomheder

I DANSK BIOTEK glæder vi os over det Vækst-Team for Life Science, som regeringen for sommerferi-en offentliggjorde at den har nedsat. Kåre Schultz, administrerende direktør for Lundbeck, er blevet valgt som formand for vækstteamet, der skal komme med anbefalinger til, hvordan Danmark ska-ber vækst og øger eksporten af lægemidler og medicoprodukter. Kommissoriet for regeringens vækstteam er detaljeret, men det overordnede fokus for vækstteamets arbejde er at: 1) Belyse vækstmuligheder samt udfordringer og barrierer for life science frem mod 2025; 2) Fremsætte an-befalinger til fremtidsrettede vækstvilkår. DANSK BIOTEK vil gerne rose dette initiativ, da vi i den grad over årene har savnet et besjælet udspil fra skiftende regeringer med henblik på at få lavet et forum, hvor man for alvor lytter til branchens behov og udfordringer. Når så ovenikøbet blandt Vækstteamets medlemmer, udover meget solide kræfter fra farma- og medicofirmaerne, har flere erfarne og dygtige repræsentanter fra det danske biotekmiljø (herunder Hans Schambye, CEO, Galecto Biotech; Kristian Helin, professor og direktør, Biotech Research & Innovation Centre ved Københavns Universitet (og co-founder af EpiTherapeutics); og Martin Olin, CEO, Symphogen), så mener vi i DANSK BIOTEK, at det er ganske rimeligt, at forventningerne til teamet er i top. Erhvervs- og Vækstministeriet, hvor initiativet er forankret, har planlagt en detaljeret møderække henover efteråret og det tidlige forår og forventer at præsentere den afsluttende rapport ultimo marts. Vi vil i DANSK BIOTEK interagere med Vækstteamet så godt vi kan og forsøge at fremme vore mærkesager, herunder naturligvis de tre forslag til forbedringer på skattesiden, som jeg nævnte i mit nyhedsbrev i juni måned.

Det er således meget positivt, at regeringen så målrettet søger at fremme dansk life science. Når det er sagt, er det samtidig nødvendigt, at regeringen rent faktisk lytter til anbefalingerne fra Vækstteamet og oprigtigt arbejder på at skabe bedre vilkår for life science-industrien, herunder formulerer en samlet dansk strategi på området. Dette er helt essentielt for at skabe og fastholde nye arbejdspladser inden for én af Danmarks mest innovative industrier.

Den engelske Brexit-afstemning den 23. juni endte med at blive den forventede gyser og på bekla-gelig vis et ’nej tak’ til EU fra den engelske befolknings side. Konsekvenserne på længere sigt for danske farmaceutiske og biotekvirksomheder er uklare, men via en samlet indsats fra bl.a. LIF, DI og Dansk Erhverv arbejdes der kraftigt på, at få EMA, Det Europæiske Lægemiddelagentur, flyttet fra England til Danmark. DANSK BIOTEK bakker naturligvis op om et sådant muligt skridt, idet en place-ring af EMA i Danmark ville have en betydelig positiv effekt for det danske ’økosystem’ inden for life science. Dertil kommer de supplerende positive effekter i form af øget beskæftigelse (EMA ansæt-ter i dag små 900 personer), øgede skattebetalinger, men ikke mindst en stærk profilering af Dan-mark både globalt og i et EU-perspektiv inden for Danmarks væsentligste eksportområde, svarende til DKK 86 mia. i 2015 for farmaceutisk industri alene. DANSK BIOTEK kan derfor kun bakke kraftigt op om det brev, som fra repræsentanter fra en række organisationer med dybe interesser i life sci-ence-området den 19. august sendte til statsminister Lars Løkke Rasmussen, hvori regeringen op-fordres til at arbejde målrettet for at tiltrække EMA til Danmark.

Den globale life science industri følger i disse måneder det kommende amerikanske præsidentvalg den 8. november med særlig interesse. De to store partiers spidskandidater, Hillary Clinton og Do-nald Trump, er nemlig begge ”garanter” for kommende usikkerhed mht. ’Pricing & Reimburse-ment’. Hillary Clinton har af flere omgange med et enkelt ’tweet’ om de påstående høje medicinpri-ser sendt kursen på Nasdaq’s biotekindeks og samt aktiekurserne på både pharma og biotek ned med adskillige procent, og Donald Trump’s eventuelle initiativer – i det tilfælde, at han måtte vinde valget – må i bedste tilfælde betegnes som fuldstændig uforudsigelige. Bl.a. på det grundlag er vi i DANSK BIOTEK meget glade for at kunne annoncere at vores næste Medlemsmøde, som finder sted den 29. september, netop har fokus på ’Pricing & Reimbursement’. Dette emne er helt centralt bå-de for opstarts biotekvirksomheder, og for pharma generelt. Vi vil som tidligere annonceret få besøg af Jack Mycka (President og CEO i Medical Marketing Economics), Karin Eriksson (Head of Market Access ved Leo Pharma), og Thomas Senderovitz (direktør i Lægemiddelstyrelsen). Vi for-venter et spændende møde, og håber at alle har sat kryds i kalenderen.

Afslutningsvis en kommentar til regeringens nylige forslag til helhedsplan, som blev offentliggjort for få dage siden og som nu diskuteres livligt partierne imellem: Vi glæder vi os naturligt over de forslag, som bl.a. omfatter en stærkere iværksætterkultur, skattelempelse til nye iværksættere, en nedsættelse af skatten på aktie- og kapitalindkomst, investorfradrag for investeringer i mindre virk-somheder, samt det foreslåede ekstra fradrag for merinvesteringer i forskning og udvikling. Vi er i den forbindelse spændte på i hvilket omfang, og i hvilken form, ovennævnte måtte blive vedtaget i folketinget: det betyder faktisk noget, hvilken kurs man sætter for Fædrelandet – det mærker vi helt konkret hver dag i biotekvirksomhederne!

Med ønsket om et godt og begivenhedsrigt efterår og med håb om et snarligt gensyn til Medlems-mødet senere i september!

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or 28895854

Copyright 2016 Danskbiotek. All rights reserved.