På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

03 Aug 2016

Formanden har Ordet

Regeringen har meget passende sat spørgsmålet, om hvad Danmark skal leve af i fremtiden, øverst på den politiske dagsorden for sin 2025 plan. Drøftelser herom blev indledt sidst i maj måned med et bredt sammensat mini-topmøde på Marienborg. DANSK BIOTEK hilser initiativet og drøftelserne meget velkommen, og vi er helt enige med regeringen i, at Danmark bør se på, hvorfor vi ikke er bedre, end vi rent faktisk er, til at skabe varige større virksomheder ud fra det ellers gode iværksæt-ter-potentiale, som Danmark besidder.

Dansk lægemiddelindustri er i dag Danmarks største eksporterhverv med hele DKK 86 mia i 2015. Over 80% af væksten i dansk eksport i 2015 kom alene fra eksport af lægemidler. Industrien bidra-ger således ganske betydeligt og i stigende grad til både eksport, arbejdspladser og velstand i det danske samfund.

Den dårlige nyhed er imidlertid, at der er flere grunde til, at danske biotek-iværksættervirksom-heder støder på nogle alvorlige barrierer på deres vækstrejse. Den gode historie er heldigvis, at det kan der faktisk gøres noget ved.

Lad mig derfor på DANSK BIOTEKs vegne fremsætte tre konkrete forslag til, hvordan man kan fjerne nogle problematiske beskatningsmæssige barrierer.

For det første er der behov for en ændring af den nuværende beskatning af aktieløn, herunder war-rants. I dag medfører lovgivningen stadigvæk ”nu og her”-beskatning for iværksættere og nøgle-medarbejdere, sågar af penge man aldrig har tjent: Ved en typisk ”exit” i biotek, hvor betalingen for virksomheden ofte inkluderer fremtidige milestone-betalinger fra køber, kan medarbejderne stå i den meget uheldige situation at skulle betale en skat af en væsentligt højere gevinst ved udnyttelse af deres warrants (og eventuelle aktier) end den gevinst, som de på det tidspunkt reelt står med i hånden. Dette skyldes, at denne teoretisk mulige fremtidige gevinst skal tolkes af Skat som at være en del af den indkomst, man allerede har modtaget. Biotek iværksættere og deres nøglemedarbej-dere vil gerne betale deres skat, men her rammer den nuværende skattelovgivning ganske uhen-sigtsmæssigt. Derfor foreslår DANSK BIOTEK, at warrant-havere først skal betale skat, når de mile-stones, som er sat op i forbindelse med salget af selskabet, rent faktisk er nået og udløser en beta-ling til medarbejderen. Dette ud fra den simple betragtning, at det virker fuldstændig ulogisk og åbenlyst urimeligt, at man skal betale skat af penge, man ikke har tjent og måske aldrig kommer til at tjene!

For det andet oplever mange af vore medlemsvirksomheder, at det er en stor barriere, at uden-landske bestyrelsesmedlemmer beskattes som danske statsborgere. Disse nøglepersoner, som ikke er bosat i Danmark, nyder jo ikke godt af de danske skatte-goder som fri uddannelse, hospital, etc. Det forekommer derfor urimeligt at udenlandske bestyrelsesmedlemmer generelt ikke kan beskat-tes på samme måde som udenlandske konsulenter, som arbejder på tilsvarende vis og beskattes i deres hjemland. DANSK BIOTEK foreslår derfor at ændre til ”konsulent-beskatning” for at gøre det mere attraktivt for udenlandske eksperter at sige ja til en bestyrelsespost i Danmark.

Endelig for det tredje er det en væsentlig barriere for iværksættervirksomheder, at det i dag kun er muligt at fratrække akkumuleret skattemæssigt underskud i 60% af en indkomst i et år. Det bety-der, at selvom et selskab måske har DKK 200 millioner i akkumuleret skattemæssigt underskud, så vil det komme til at betale skat af en upfront betaling på f.eks. DKK 100 millioner. Det er klart en likviditetsbelastning særligt for biotek virksomhederne, hvis indtægter typisk kommer i få store ”klumper”, ofte med år i mellem. Ja mere end det: det er jo ikke engang sikkert at selskabet lever længe nok til at udnytte hele sit skatteunderskud. Men skatten er betalt, og det var måske lige de penge, der skulle til for at få selskabet hen til næste ”value inflection” og dermed sikre dets overle-velse. DANSK BIOTEK foreslår, at der genindføres mulighed for at fratrække skattemæssigt under-skud i 100% af en indkomst, sådan som var gældende indtil 2012.

Ovennævnte tre forslag til ændring af beskatningsforhold for iværksættervirksomheder blev bragt frem af undertegnede i et oplæg på Børsens Life Science Konference, der blev afholdt parallelt med Marienborg-mødet. De er konkrete eksempler på alvorlige barrierer, som vi bør få fjernet for vore iværksætter-virksomheder. DANSK BIOTEK vil derfor varmt opfordre regeringen til at tage disse forslag med i dens kommende 2025-plan til efteråret. I den sammenhæng glæder vi os over, at re-geringen her i juni måned har nedsat et Life Science Vækstteam, som skal arbejde med forbedring af netop rammebetingelser i Life Science. Vækstteamet har Kåre Schultz (CEO, Lundbeck) for bord-enden samt deltagelse af en række erfarne og indsigtsfulde folk fra biotek og pharma. DANSK BIOTEK er i dialog med Vækstteamet og tillader sig at være ganske optimistiske med hensyn til at få politisk lydhørhed for vore forslag.

Den 4 maj. afholdt DANSK BIOTEK et meget velbesøgt Årsmøde hos Lundbeck med netop Kåre Schultz som hovedtaler. Vores næste medlemsmøde bliver den 29. september og vil have fokus på Pricing & Reimbursement. Vi vil få besøg af Jack Mycka (President and CEO of Medical Marketing Economics), Karin Eriksson (Head of Market Access at Leo Pharma) og Thomas Senderovitz (CEO of The Danish Medicines Agency). Vi er sikre på, at det som altid bliver et spændende Medlemsmøde, så sæt kryds i kalenderen.

Med ønsket om en rigtig god sommer og et håb om gensyn til Medlemsmødet i september!

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2016 Danskbiotek. All rights reserved.