Vedtægter

§ 1 Navn

Foreningens navn er DANSK BIOTEK – med binavnet Foreningen af Bioteknologiske Industrier i Danmark.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at fremme mulighederne for bioteknologisk forskning, udvikling og produktion i Danmark og varetage virksomhedernes fællesinteresser i denne forbindelse, såvel nationalt som internationalt.

§ 3 Medlemskab
Private virksomheder i Danmark, som forsker, udvikler eller producerer lægemidler eller andre produkter med et væsentligt indhold af bioteknologi (biotekselskaber) og deres moderselskaber, kan optages som ordinære medlemmer.

Endvidere kan investeringsfonde, der er aktive ejere af biotekselskaber, optages som ordinære medlemmer.

Private virksomheder og organisationer, der i væsentligt omfang rådgiver eller på anden måde bistår biotekselskaber, kan optages som associerede medlemmer.

Ansøgning om optagelse skal forelægges bestyrelsen, der afgør, om ansøgningen kan imødekommes.

§ 4 Udtrædelse
Et medlem kan udtræde af foreningen med mindst 6 måneders forudgående skriftligt varsel.

§ 5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste organ.

Der skal afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af maj måned.

Indkaldelse sker på formandens initiativ med brev eller pr. e-mail med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

På generalforsamlingen har hvert ordinært medlem én stemme.

§ 6 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:

a) Formandens beretning.
b) Godkendelse af regnskab.
c) Fastsættelse af kontingent.
d) Valg af formand.
e) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
f) Valg af revisor.
g) Behandling af indkomne forslag.
h) Eventuelt.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indsendes til formanden mindst 30 dage før generalforsamlingen til udsendelse samtidig med indkaldelsen.

§ 7 Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af formanden på bestyrelsens initiativ eller efter begæring af mindst 3 medlemmer. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Referater fra generalforsamlinger skal udsendes til medlemmerne.

§ 8 Bestyrelse
Bestyrelse og formand vælges for 2 år ad gangen og kan genvælges.

Bestyrelsen består af 4 – 8 medlemmer, der skal repræsentere ordinære medlemmer. Der kan knyttes en eller flere observatører til bestyrelsen.

Ingen af bestyrelsesmedlemmerne, inkl. formanden må komme fra samme koncern eller koncernforbundne selskaber.

§ 9 Ledelse og Repræsentation
Foreningen ledes og repræsenteres af bestyrelsen.

Bestyrelsen tilrettelægger fordelingen af arbejdet og sørger for forsendelse af materiale til foreningens medlemmer, ligesom den tager initiativ til indkaldelse af medlemsmøder i det omfang det skønnes nødvendig.

Bestyrelsen kan tilknytte en sekretariatsfunktion til foreningen.

§ 10 Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 11 Tegningsregler
Foreningen tegnes af formanden i forening med eet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan tildele formanden, enkelte bestyrelsesmedlemmer og sekretæren prokura.

§ 12 Ophævelse
Til foreningens opløsning og til eksklusion af et medlem, samt til ændring af foreningens love kræves et flertal på tre fjerdedele af foreningens medlemmer.

Såfremt generalforsamlingen i sådanne spørgsmål ikke er beslutningsdygtig, kan formanden indkalde til ekstraordinær generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling kan de allerede behandlede spørgsmål vedtages med tre fjerdedele af de på den ekstraordinære generalforsamling afgivne stemmer.

Godkendt på generalforsamlingen den 5. maj 2008.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2016 Danskbiotek. All rights reserved.